Retningslinier for samvær med børn

Politik om børns seksuelle aktiviteter og forebyggelse af seksuelle overgreb i Humlehuset

Omsorg og tryghed er en grundbetingelse, som skal være tilstede i Humlehuset. Vi skal drage omsorg for og føle omsorg for det enkelte barn.

Det indebærer, at ingen børn må lide fysisk eller psykisk overlast og/eller udsættes for krænkelser af nogen art. Men også at vi som personale er ansvarlige for at børnene tilegner sig evnen til at sige til og fra. Vi er på samme tid ansvarlige for at drage omsorg for barnet under forældrenes fravær når det opholder sig i institutionen.

Børn lærer ved at være nysgerrige og eksperimentere for derigennem at tilegne sig ny viden og erfaringer.

Det indebærer, at der skal være rum for børnenes naturlige nysgerrighed i forhold til kroppen.

Det at være opmærksom på børns seksuelle aktiviteter må ses som en balancegang, hvor vi ikke forskrækkes over deres nysgerrighed, men hvor vi også skal være opmærksomme på, at ingen børn udsættes for noget, som kan virke krænkende og stødende.

Med udgangspunkt i den ovenfor beskrevne pædagogik og for at beskytte både personale og børn, har vi vedtaget følgende.

For børnene:

Vi skal være nærværende voksne, der ved hvad børnene laver, uden at det virker som overvågning.

Vi skal kende børnene og dermed vide, hvis der er nogle børn, vi skal være særlige opmærksomme på.

Når vi ser og oplever børns leg, som handler om ”sex”, må vi ikke give børnene dårlig samvittighed, men aflede dem, så legen stopper. Hvis børnene er nøgne får de at vide at de skal beholde tøjet på.

Sikre at legen er foregået med accept fra alle involverede parter.

Sørge for at børnene altid har tøj på efter årstiden også inde. Om sommeren er underbukser minimum beklædning også ved badning.

Børn har brug for fysisk omsorg, at sidde på skødet eller få et kram af en voksen når man er ked af det og det skal der være plads til. Vi kysser ikke børnene og opfordrer børnene til at kramme de voksne i stedet for at kysse.

Som kollegaer:

Vi er opmærksomme hvis vi oplever at en kollega ofte søger afsides med et barn eller en gruppe.

Vi er opmærksomme hvis vi selv berøres af en kollegas leg med børnene, og hvor du oplever at en grænse bliver overskredet.

Vi reflekterer over egen og kollegaers handlinger og er forpligtiget til at sige til og fra i situationer vi ikke forstår eller synes om.

Vi har en fotopolitik der indebærer at vi ikke tager billeder af børn uden tøj på, f.eks. ved toiletbesøg og badning. Vi tager ikke billeder af børn i situationer der kan opleves som grænseoverskridende eller ydmygende overfor barnet eller dets forældre.

Når vi skifter børn på badeværelset er døren som udgangspunkt åben. Hvis det vurderes, at det for at respektere barnets blufærdighed, kan være en ide at lukke døren, orienterer vi en kollega.

Som voksen har man ansvar og pligt til at reagere hvis adfærd eller opgaver overskrider den voksnes egne grænser.

Handleplan for personalet ved mistanke om overgreb:

Tal med din kollega om hvad du oplever eller har hørt og kontakt den nærmeste leder .

Hvis en forældre henvender sig til dig om en mistanke, så tag henvendelsen dybt alvorligt og forsikrer forældrene om, at vi i institutionen vil undersøge sagen nærmere - (afvis aldrig forældre eller benægt bekymringen), kontakt altid din leder.

Hvis det er muligt bliver personalets involvering og informations niveauet i institutionen besluttet i et samarbejde mellem TR repræsentanter og lederen.

Der er mulighed for rådgivning hos sundhedsplejerske og psykologen tilknyttet institutionen.

Det er ledelsens opgave at sikre at der bliver rettet henvendelse til de relevante parter og at personalet sikres hjælp og rådgivning. Hvis dette ikke skulle ske, kan man som personale rette henvendelse til chefen for uddannelse og pædagogik.